Vedtekter

VEDTEKTER FOR TERRA FORMA

Sist endret, årsmøte 29.11.2017

§ 1. Formål Terra Forma har som formål:

 1. Å ivareta interessene til studenter ved studieretningene Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør ved NMBU
 2. Å arrangere faglige og sosiale sammenkomster for medlemmene
 3. Å holde forbindelse med:
  • a. Institutter ved NMBU knyttet til studieretningene nevnt i punkt 1
  • b. Institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse som tilsvarer studieretningene nevnt i punkt 1 gjennom ELASA
  • c. Andre faglige organisasjoner, herunder NLA, FAGUS og NLI.
  • d. Mulige fremtidige arbeidsgivere for medlemmene
  • e. Andre lag/foreninger/organisasjoner som styret finner ønskelig

§ 2. Medlemmer Terra Forma kan ta opp studenter, hospitanter, stipendiater, forelesere og professorer ved studieretningene Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør ved NMBU. Medlemskap er gyldig fra det tidspunktet medlemskontingenten er betalt og ut studieåret. Medlemmene har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter. Gyldig medlemskap må registreres for eventuell rabatt på foreningens arrangementer.

§ 3. Kontingent Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, men kan endres ved kvalifisert flertall (2/3) i styret. Dersom endringer skjer skal det opplyses. Kontingenten gjelder for ett studieår. Frist for innbetaling av kontingent fastsettes av styret. Per. 01.01.18 er kontingent kr 100,- per studieår (to semester) og 50,- per halvår (ett semester) og skal betales så snart som mulig.

§ 4. Organisasjonen Terra Forma består av et styre, medlemmer og egne klasserepresentanter blant disse. De enkelte klassene er selv ansvarlig for å velge en klasserepresentant som vil motta informasjon fra styret når dette er nødvendig. Klasserepresentantene kan innkalles til styremøter dersom styret finner dette nødvendig. Disse får en stemme på lik linje med styremedlemmene ved avgjørelser når de er innkalt til et møte. Terra Formas styre skal sørge for at foreningens arbeid blir utført gjennom året. Det skal avholdes styremøter regelmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Styret er beslutningsdyktig når 50% av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder mulighet til å avlegge dobbeltstemme.

Styret består av:
– Leder 

– Økonomiansvarlig 

– Sekretær 

– Fagansvarlig x2

– Arrangementsansvarlig

– Markedsføringsansvarlig 

– SoMe-ansvarlig 

– ELASA-, NLA-, og FAGUS-representant

– Kjøkkenansvarlig

En representant av styret sitter også i Studentrådet som Terra Formas representant.

Alle verv velges for 1 år, med unntak av kjøkkenansvarlig. For å skape rullering i styret, avholdes to valg i året, ett på våren og ett om høsten. Disse skal foregå på faglunsj og varsles minst 1 måned i forveien. Det skal opplyses om hvilke verv som er på valg og hvilke oppgaver disse innebærer.

Følgende verv velges inn på våren og trer i kraft 1. juli:

– Leder
– Sekretær
– Arrangementsansvarlig
– Sponsoransvarlig
– Fagansvarlig
– Kjøkkenansvarlig

Følgende verv velges inn om høsten og trer i kraft 1.januar:

– Økonomiansvarlig
– SoMe-ansvarlig
– ELASA-, NLA- og FAGUS- representant
– Markedsføringsansvarlig
– Kjøkkenansvarlig

§ 5. Årsmøtet Innkalling til årsmøtet gjøres skriftlig minst 2 uker før møtet skal avholdes. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 uke før møtet avholdes. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede. Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Godkjenning av møteledelse, referent og tellekorps 
 3. Årsrapport 
 4. Årsregnskap 
 5. Forslag til budsjett (inkl. kontingent) 
 6. Innkomne saker i henhold til gjeldende frister 
 7. Årsplan
 8. Valg
 9. Eventuelt 

Alle avstemninger under årsmøtet gjøres ved håndsopprekning dersom ingen krever skriftlig valg. Alle vedtak er gyldig ved over 50% flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall.

§ 6. Faglunsjer og faglige arrangement Faglunsj skal arrangeres ca. en gang hver måned i høstparallellen og vårparallellen. Disse legges til demokratitimen på onsdager, fortrinnsvis på datoer som ikke kolliderer med studentrådsmøter eller instituttallmøter. Markedsføringsansvarlig sørger for at plakater og informasjon kommer ut senest 1 uke før lunsjen.

§ 7. Sosiale arrangement Arrangementsansvarlig har som hovedoppgave å planlegge og sørge for gjennomføring av sosiale arrangement, herunder dusfest, dåp, ball, grillfester og lignende, samt innhenting av informasjon og planlegging av studietur. Alle i styret er ansvarlig for å synes og være tilgjengelig for nye studenter, særlig i Fadderuka, slik at kunnskap om foreningen spres og rekrutteringen er stabil.

§ 8. Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet. Forslag til endringer skal legges ved sakspapirene. Vedtak av endringer krever minst 2/3 flertall stemmer fra de fremmøtte.

Sendt til Årsmøtet for vedtak.

Ønsker du å få innsyn i vårt regnskap? Ta konkakt med oss via vår epost post@terraforma.no