Vedtekter

VEDTEKTER FOR TERRA FORMA (Sist endret 19.11.2019)

§ 1. Formål

Terra Forma har som formål : å ivareta interessene til studenter ved studieretningene Landskapsarkitektur, Landskapsingeniør og masterprogrammet Global Landscape Architecture ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Terra Forma skal også styrke tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene, og andre linjeforeninger.

Formålet skal oppnås gjennom å arrangere faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene og å holde forbindelse med:

a) Institutter ved NMBU knyttet til studieretningene 

b) Institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse som tilsvarer studieretningene, gjennom NLA,  ELASA (European Landscape Architecture Student Assosiation) og EPA (Emerging Professionals Advocate IFLA)

c) Andre faglige organisasjoner, herunder NLA, NLI og FAGUS

d) Mulige fremtidige arbeidsgivere for medlemmene 

e) Andre lag/foreninger/organisasjoner som styret finner ønskelig.

§ 2. Medlemmer 

Terra Forma kan ta opp studenter, hospitanter, stipendiater, forelesere og professorer ved studieretningene Landskapsarkitektur, Landskapsingeniør og masterprogrammet Global Landscape Architecture ved NMBU som medlemmer. Studenter fra andre studieretninger ved NMBU har mulighet til å tas opp gjennom søknad. Søknaden behandles av Terra Formas styre. Medlemskap er gyldig fra det tidspunktet medlemskontingenten er betalt.

§ 3. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for gjeldende studieår, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og rabatter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 

§ 4. Kontingent 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, men kan endres ved kvalifisert flertall (2/3) i styret. Dersom endringer skjer skal medlemmene opplyses. Kontingenten gjelder for ett studieår, og alle medlemskap utgår 1. august. Terra Forma er pliktet til å melde ifra til sine medlemmer når medlemskapet utgår, og hvordan de kan fornye medlemskapet. Frist for innbetaling av kontingent fastsettes av styret. Alle medlemmer skrives i register av økonomiansvarlig. Per 01.01.18 er kontingent kr 100,- per studieår (to semester). 

§ 5. Årsmøtet 

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. 

Alle avstemninger under årsmøtet gjøres ved håndsopprekning dersom ingen krever skriftlig valg. Alle vedtak er gyldig ved over 50% flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. 

Innkalling til årsmøtet gjøres skriftlig minst to uker før møtet skal avholdes. Ved innkallingen vedlegges årsregnskap, årsmelding, forslag til budsjett og eventuelle forslag til vedtektsendringer. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før møtet avholdes. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede. 

Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2) Godkjenning av møteledelse, referent og tellekorps

3) Årsrapport

4) Årsregnskap

5) Vedta budsjett og medlemskontigent 

6) Innkomne saker i henhold til gjeldende frister 

7) Årsplan

8) Valg av styremedlemmer

9) Eventuelt 

§ 6. Organisasjonen

Terra Forma består av et styre, medlemmer og egne klasserepresentanter blant disse. De enkelte klassene er selv ansvarlig for å velge en klasserepresentant som vil motta informasjon fra styret når dette er nødvendig. Klasserepresentantene kan innkalles til styremøter dersom styret finner dette nødvendig. Disse får en stemme på lik linje med styremedlemmene ved avgjørelser når de er innkalt til et møte. 

§ 7. Styret

Terra Forma har et styre på ni medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal sørge for at foreningens arbeid blir utført gjennom året. Det skal avholdes styremøter regelmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Styret er beslutningsdyktig når minimum 50% av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder mulighet til å avlegge dobbeltstemme. 

Styret består av:

 • Leder
 • Sekretær 
 • Økonomiansvarlig 
 • Fagansvarlig for landskapsarkitektur
 • Fagansvarlig for landskapsingeniør
 • Arrangementsansvarlig
 • Markedsføringsansvarlig
 • NLA-, ELASA-, og FAGUS-representant
 • NLI-representant
 • Kjøkkenansvarlig

En representant fra styret sitter også i Studentrådet som Terra Formas representant.

En representant fra styret er vara for NLA, ELASA og FAGUS-representant. Vara skal bistå med kontakt med organisasjonene, og i møter, dersom representant ikke selv er til stede.

§ 8. Valg

Alle verv velges for ett år, med unntak av kjøkkenansvarlig. For å skape rullering i styret, avholdes to valg i året, ett på våren og ett om høsten. Stillingsutlysningene skal varsles minst en måned i forveien. Det skal opplyses om hvilke verv som er på valg og hvilke oppgaver disse innebærer.

Følgende verv velges inn på våren og trer i kraft 1. juli:

 • Leder
 • Sekretær
 • Arrangementsansvarlig  
 • Fagansvarlig for landskapsarkitektur
 • Kjøkkenansvarlig

Følgende verv velges inn om høsten og trer i kraft 1.januar:

 • Økonomiansvarlig
 • NLA-, ELASA-, og FAGUS- representant
 • Markedsføringsansvarlig
 • Kjøkkenansvarlig
 • Fagansvarlig for landskapsingeniør

§ 9. Faglunsjer og faglige arrangement 

Bedriftspresentasjoner med lunsj eller andre faglige arrangementer skal arrangeres minst to ganger i løpet av høstparallellen og vårparallellen. Det skal være minst en faglunsj rettet mot hver av studieretningene i parallellene. Disse legges til demokratitimen på onsdager, fortrinnsvis på datoer som ikke kolliderer med studentrådsmøter eller instituttallmøter. Fagansvarlige har som hovedoppgave å skaffe sponsorer og arrangere faglunsjer. Markedsføringsansvarlig sørger for at plakater, eventer på sosiale medier og informasjon kommer ut senest en uke før lunsjen. 

§ 10. Sosiale arrangement 

Arrangementsansvarlig har som hovedoppgave å planlegge og sørge for gjennomføring av sosiale arrangement, herunder dusfest, dåp, ball, grillfester, pils med professor og lignende, samt innhenting av informasjon og planlegging av studietur. Alle i styret skal representere foreningen utad og være tilgjengelige for nye studenter. Dette gjelder særlig under Fadderuka, slik at kunnskap om foreningen spres og rekrutteringen er stabil.

§ 11. Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet. Forslag til endringer skal legges ved sakspapirene. Vedtak av endringer krever minst 2/3 flertall stemmer fra de fremmøtte.

Sendt til Årsmøtet for vedtak 19.11.2019.

Ønsker du å få innsyn i vårt regnskap? Ta kontakt med oss via vår epost post@terraforma.no