Forslag til planteplan, Bekkestua

Sameie Høvikveien 75 -91, Bekkestua

Sameie ble etablert i siste halvdel av 1980 -årene. Det er to lavblokker med 3 etasjer som ligger etter hverandre langs Høvikveien mot vest og mot rekkehus bebyggelse ( 2 manns vertikaltdelt) med opparbeidede hager mot øst.

Ønsket vurdering og forslag til utskifting av døende/overgrodde trær og planter

Planen må kunne være retningsgivende for hvordan grøntanlegget skal se ut i fremtiden, både som en skjøtselsplan og en «fjerne/erstatte-plan», og vil bli fremlagt for beboere på årsmøte for endelig behandling.

Det er alltid en følelsesmessig sak å diskutere og behandle beplantning. Noen er tilfreds med slik det er og andre ønsker at trær skal fjernes til fordel for sol og lysinnfall. Andre har fremført at slik det er nå blir det fanget støv fra Høvikveien og at innsyn til leilighetene hindres, spesielt i nordre lavblokk, og enkelte kan ha egne argumenter og synspunkter på hvordan området skal fremstå.

Styret er klar over disse argumentene og denne henvendelsen er å betrakte som en forespørsel på å få utarbeidet en «langtidsplan» for utskifting og ny beplanting når eksisterende beplantning blir for volumiøs, dør eller bør skiftes ut av andre årsaker ( feks rotvekst som ødelegger asfalt ol.). Ny beplantning bør ha en naturlig høydebegrensning, det kan være en blanding av evig-grønt og løvtrær, det kan benyttes planter som blomstrer ved inngangspartier eller andre steder der dette vil passe.

Kort beskrivelse av området
Lavblokkene har inngangsparti mot adkomstvei som går parallellt med Høvikveien. Adkomstveien er skilt fra Høvikveien med mur ca 2,5m høy og plankegjerde i samme høyde. Både plankegjerde og muren er anlagt som grense mot fortau og som «støyskjerm». Det er varierende beplantning på «adkomst-siden» av gjerde og mur. Foran lavblokkene ( mot vest) er det anlagt plenområder og hvert inngangsparti er innrammet med med eviggrønne prydbusker. Alle leilighetene har stue- og kjøkkenvindu samt balkong mot Høvikveien (vest)

Lavblokkenes område mot øst, dvs på baksiden av blokkene har samtlige av blokkenes leiligheter i 1.etg opparbeidede terrasser/platting på bakkeplan. Det er varierende størrelse og type trær som står på sameiets tomt mot øst og den enkelte beboers beplanting på egen grunn.

Hele området fremstår som godt vedlikeholdt og pent opparbeidet. Man kan fristes til å beskrive det som «typisk 80-tall» med tanke på valg av beplantning og farger. Det aller meste er eviggrønt.

Kontakt: Styret for Sameie Høvikvveien 75-91, svenhauge@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s